Какво е цвете цъфнало...

Какво е цвете цъфнало...За една народна песен, изпята от Апостола   Мирослав Василев

Българската народна песен е едно от вечните неща, които е сътворил българинът.Тя но-си в себе си многовековната традиционна култура, преминала през тласъците на незаб-равимото ни историческо минало.И днес в малкото селце или големия град съществу-ват уникални песенни образци, пренесени от прадедите ни по устен път, запазени от техните наследници до наши дни.Изхождайки от функцията, от жанрово-художестве-ните и идейно-таматичните показатели, народната песен е съпътствала българският на-род през целият му житейски път/от майчината люлка до гроба/.Днес, когато отбелязва-ме 135 години от гибелта на Апостола прелистваме страниците на бабината песнопойка и откриваме, че някъде там, където е стъпвал Васил Левски се крие истинско песенно богатство, свързано с неговият живот.Именно това богатство откриваме в карловското село Войнягово, където цели две години Левски е бил главен за учител /даскал/.

Войняговци свенливо пазят автентичните песни, създадени за личността на Апостола и песни, изпяти от него със сърце и душа.Хороводните „Васил Василки думаше” и „Сно-щи ми слязъл млад Васил” с трепет и вълнение се запяват от жените в селото.

Интересна история има една от любимите песни на Левски, която е изпълнявал по се-денки и най-вече на сватбата на неговият приятел Кольо Бочевски.

За историята на песента „Какво е цвете цъфнало...” ни разказва Мария Буюклиева от се-ло Войнягово:

„Една вечер Кольо Бочевски отива при Левски и му казва: „Да знайш за кво съм до-шъл.В ниделя жъ съ жена.Дудой дъ тъ покана на сватбата дъ ми додиш”.А той му отго-варя:„Хубаво братко, че мъ каниш, но кат си нямам пукнат грош в джеба какво жъ по-дам на невястата да мъ запомни?”.Слушай Даскале!Не ти щем подараку.Жъ додиш, сватбата да ми красиш, жъ ми попейш и жъ ми поиграйш”.И така в неделята сватбата тръгнала към Кольови.Пред вратата му се събрал много народ.И Левски бил там, най-отпред.Ама той не изчакал навалицата и прескочил високия довар.Като го видяли сват-барите отишли да видят как Даскал Васил успя да прескочи толкова висок довар.Всич-ки се слисали, а бай Ангел свалил шапката, ударил я в земята и казал: „Брей такъв пър-гав чиляк само в Стара планинъ може да се роди.Бравос Даскале!”.Когато застанали младоженците да ги даряват, Левски също се наредил и казал: „Аз ще подаря на Кольо този големият нож, за да може да коли не само прасетата, но и най-големите свине.Да е честит Кольо и на двама ви.Дано, вашти деца се родят в свободно Българско!”. Селяни-те го чули и се просълзили.На сватбата като наредили вече трапезата Левски казал: „Чакайте бе братя, жъ седнъ между вас да няма обидени!”.И като викне та запей, чак тавана продънил.То било глас, то било чудо:

Какво е цвете Нено, Нениле, цвете цъфнало.Цвете цъфнало в нашта малка гардинка.Срамно ми беше да го откъсна, да са закича.Кой ли ще мине да го откъсни,Нено, Нениле да са закичи?Турчин ще мине да го откъсни, да го потурчи.Абер ми дойде от Солунграда, от занданите,че е загинало мойто либе.Недей да плачеш Нено, Нениле, недей да жалиш,че аз загивам за БЪЛГАРИЯ!!! И още колко песни Даскала е изпял.Всички стояли като омагьосани.А като затананика-ло кеменето онази му ръченица, той пръв повежда хорото навън и високо се провиква. Години наред все за сватбата на Кольо Бочевски селяните говорели и песните на Дас-кал Васил запявали”.Мила и свидна е тези песен за най-старите жители на карловското село Войнягово.И те често казват: „Ще се намери ли човек, който да предаде на поколенията на-шите красиви народни песни, като песента на Дякона „Какво е цвете цъфнало...”? Много народни изпълнители днес също запяват свои авторски песни на фолклор-на основа, в които се разказва за живота и делото на Васил Левски.Песни, изваяниот душата на автора с подходящи метроритмични нюанси.Изпълнители като Ру-мен Родопски/„Път за Левски”/, Тодор Кожухаров, Манол Михайлов и др. са запе-чатали своите произведения върху аудио или видео носители.Най-истинските чисти изворни песни за Апостола от Карловско безспорно остават „Отдавна ли си момне ле калугерица” и „Турци от Калофер слязоха..”, изпълнени по блестящ на-чин от народните певици Тинка Пешева/от село Пролом/ и Донка Колева/от Кара-велово/, чиито изпълнения останаха за винаги във фонотеката на БНР.Единственият професионален зипис на песента „Какво е цвете цъфнало...” регис-триран във фонда на националното радио е в изпълнение на народната певица Мария Колева.Родена в село Васил Левски, тя е един ярък представител на пев-чевският стил от Розовата долина, дългогодишен педагог по народно пеене в Кар-лово.На записа в песента съпровожда Оркестърът за народна музика на БНР, а об-работката е на композитора Коста Колев.По лични сведения последният млад из-пълнител, разучил и изпълнил тази песен на Дякона от село Войнягово като бивша солистка на ДФФ „Розова долина” при НЧ „Васил Левски” е 15-годишната Цонка Маврова/на снимката/ от гр.Карлово.Тя е възпитаничка на ОУ „Св.св. Ки-рил и Методий”, а в момента учи в ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски”.Дано се намерят и други млади фолклорни таланти, които да отпият от все още неразмътеният извор на българската народна песен и най-вече от песните, свърза-ни със святото дело на Апостолът на свободата Васил Левски.     {START_COUNTER}