70 години от рождението на проф.Живков

 70 години от рождението на проф.Живков 

Тази година се навършват 70 години от рождението на един от създателите на българ-ската фолклорна и етнографска школа- фолклориста и етнолога проф.Тодор Иванов Живков, роден на 15 юли 1938 г. в монтанското село Митровци. Завършва българска филология в Софийския университет през 1961г. и след две години /1963/ започва науч-ният му път в Етнографския музей при БАН, където защитава първия си дисертационен труд на тема „Българският антифашистки песенен фолклор” през 1971 г. и получава научната степен „доктор”.По-късно е избран за старши научен сътрудник в института. Заедно с акад.Петър Динеков участва активно в осоноваването на Института за фол-клор при БАН /1973/, а в периода 1982-1992 е негов директор.

Там се хабилитира с „Народ и песен” и защитава дисертация за „доктор на фолологи-ческите науки”.Създава секциите „Теория на фолклора”, „Пластичен фолклор” и ръко-води националната програма за събиране и съхранение на българския фолклор.Участва в подготовката за издаването на колективни трудове с фолклорни материали и фолкло-ристични изследвания.Проф.Тодор Живков е сред основателите на списание „Българ-ски фолклор” /1975/, на което е главен редактор до 1983г.Преподавал е фолклористика в Шуменския и Софийския университет, а по-късно и етнология в Пловдив и Благоев-град.Бил е член на редколегиите в сп. „Художствена самодейност”, „Фолк панаир” и др.

Проф.Живков е автор на над 200 студии, статии, монографи и книги, сред които „Обреди и обреден фолклор”, „Фолклор и съвременност”, Етнокултурно единство и фолклор”, „Проблеми на фолклорната песенна традиция”, „Увод в етнологията” и др., писани в различни периоди от живота му.

Цялата негова дейност е основана на разбирането за фолклора като тип култура.Бил е член е на Административния съвет на Международната асоциация за етнология и фолклор. Неговото име и дело фигурират в енцик-лопедията "Етнология Еуропеа",подготвена във Великобритания.Награждаван е неведнъж с важни държавни и научни отличия.Проф.Тодор Иванов Живков умира на 31 декември 2001 година.{START_COUNTER}